CHOPSTICK (MADO KARA MIERU)

 

Mado kara mieru

Kagayaku ume ichirin

Ichirin hodo no

Sono atatakasa

Mado kara mieru

Kagayaku ume ichirin

Ichirin hodo no

Sono atatakasa

 

Mado kara mieru

Kagayaku ume ichirin

Ichirin hodo no

Sono atatakasa

Mado kara mieru

Kagayaku ume ichirin

Ichirin hodo no

Sono atatakasa

 

Mado kara mieru

Kagayaku ume ichirin

Ichirin hodo no

Sono atatakasa

Mado kara mieru

Kagayaku ume ichirin

Ichirin hodo no

Sono atatakasa

Mado kara mieru

Kagayaku ume ichirin

Ichirin hodo no

Sono atatakasa

 

Mado kara mieru

 

Kagayaku ume ichirin

 

Ichirin hodo no

 

Sono atatakasa